บุคลากร ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบบริการการศึกษา| www.reg.pkru.ac.th หรือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษา ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบบริการการศึกษา| www.reg.pkru.ac.th